Parkovi Duga Resa

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/697, članka 18. a Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), direktor Marijan Kovačić mag.ing., donio je dana 25.05.2018. ovu odluku.

Odluka o grobljima

Odluka_o_grobljima.pdf

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (Narodne novine broj 19/98.), te članka 17. i 50. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/01 i 06/02), Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 29. sjednici, održanoj 08. travnja 2004. godine , donosi ovu Odluku.

ODLUKA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA

Odluka_o_sustavu_unutarnjih_kontrola.pdf

Na temelju Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola("Narodne Novine" br. 141/06) i Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" br. 58/16) direktor Čistoće Duga Resa d.o.o. Marijan Kovačić donosi ovaj dokument "Odluka o sustavu unutarnjih kontrola"

PROCEDURA OBJAVE INFORMACIJA NA SLUŽBENOJ WEB STRANICI

Procedura_objave_informacija_na_službenoj_WEB_stranici_tvrtke_Čistoća_Duga_Resa_doo-rotated.pdf

U skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10 i NN br. 19/14) i Uredbom o sastavljanju i predaji izjava o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 78/11) direktor tvrtke Čistoća Duga Resa donosi "PROCEDURU OBJAVE INFORMACIJA NA SLUŽBENOJ WEB STRANICI TVRTKE ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o."

PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA

Procedura_zaprimanja_i_provjere_računa_te_plaćanja_po_računima-rotated.pdf

U skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10 i NN br. 19/14) i Uredbom o sastavljanju i predaji izjava o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 78/11) direktor tvrtke Čistoća Duga Resa donosi "PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA"

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA ZA 2013. GODINU

godisnji_financijski_izvjestaji_za_2013._godinu_sa_biljeskama.pdf

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA ZA 2014. GODINU

godisnji_financijski_izvjestaji_za_2014._godinu_sa_biljeskama.pdf

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA ZA 2015. GODINU

godisnji_financijski_izvjestaji_za_2015._godinu_sa_biljeskama.pdf

IZVJEŠĆE O GODIŠNJEM POSLOVANJU ZA 2015. GODINU

izvjesce_o_godisnjem_poslovanju_2015_cistoca.pdf