Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe čistoće duga resa d.o.o.

www.strukturnifondovi.hr

O projektu:

Naziv projekta: NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA ZA POTREBE ČISTOĆE DUGA RESA d.o.o.
Ime korisnika: ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 1.832.806,66 kuna
EU sufinanciranje projekta (85%): 1.480.000,00 kuna
Program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.
Fond: Kohezijski fond
Razdoblje provedbe: 13. listopada 2020. – 13.listopada 2022.

Sažetak projekta:

Nabavom jednog komunalnog vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (dvokomornog), na području grada Duga Rese, i općina Netretić i Generalski stol doprinijeti će se povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Oče