Temeljem Odluke  o organizaciji manifestacije „Advent na Mrežnici 2022“ godini od dana 02. studenoga 2022. godine, Klasa;334-01/20-01/01, Ur. Broj;2133/03-03/01-22-42 Čistoća Duga Resa d.o.o. dana 07. studenoga 2022. godine objavljuje;

NATJEČAJ

ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA NA „ADVENTU NA MREŽNICI 2022“

 

Čistoća Duga Resa d.o.o. je suorganizator, a Turistička zajednica područja četiri rijeke je organizator manifestacije „Advent na Mrežnici 2022“.

Navedena manifestacija trajati će u vremenu od 26. studenoga 2022. godine do 06. siječnja 2022. godine na prostoru Amfiteatra u Parku dr. Franje Tuđmana prema Programu kojeg će donijeti  organizator u suradnji sa suorganizatorima.

Ovim natječajem daju se u zakup lokacije kako slijede;

3 lokacije javne površine za pružanje ugostiteljskih usluga sukladno dogovoru sa organizatorom – prodavanje hrane i pića po cijeni zakupnine od 100,00 kuna uvećano za PDV po danu zakupa.

Zakupnici dužni su osigurati ugostiteljsku ponudu jela i pića  obvezno u dane  rada klizališta.

Zakupnici nisu dužni raditi niti plaćati zakupninu za dane u kojima  ne radi klizalište.

Rano vrijeme zakupnika odrediti će se u danima rada klizališta sukladno potrebama organizatora.

Zakupnici imaju obvezu prigodnog blagdanskog ukrašavanja objekata u kojem pružaju uslugu.

Zakupnici su dužni pridržavati se svih epidemioloških mjera.

PISANE PONUDE moraju sadržavati;

  • Naziv tvrtke, obrta ili fizičke osobe sa OIB-om i sjedištem,
  • Kontakt podatke; adresa, e-mail, broj telefona
  • Broj lokacije za koju se podnosi ponuda,
  • Ponuđeni iznos zakupa,
  • Dokaz o uplati jamčevine u visini od 500,00 kuna na račun; HR6024000081110369617
  • Rješenje o upisu u odgovarajući registar,
  • Opis ugostiteljske ponude,
  • Iskazanu potrebu za priključak električne energije sa potrebnom snagom u (kW).

 

Zakupnik je obavezan pribaviti sve potrebne dozvole po posebnim propisima kao i poštivati Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o načinu obavljanja djelatnosti.

Odluku o odabiru ponude donosi Izborn