Parkovi Duga Resa

26.01.2017

ETIČKI KODEKS

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o komunalnom gospodarstvu pročišćeni tekst zakona NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12

Zakon o otpadu

Zakon o otpadu pročišćeni tekst zakona NN 178/04, 153/05, 111/07, 60/08, 87/09 

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača pročišćeni tekst zakona NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12

Zakon o pravu na pristup informacijama